-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Muzykoterapia

Muzyka działa na człowieka jako zjawisko fizyczne, a więc określony zbiór drgań akustycznych, wzbudzających konkretne reakcje fizyczne, w połączeniu z jednoczesnymi reakcjami psychicznymi. Bierny lub czynny kontakt z muzyką wywołuje odpowiednie doznania emocjonalne, którym towarzyszą przemiany biochemiczne i reakcje wegetatywne. Silny rezonans emocjonalny, wegetatywny i neurofizjologiczny na muzykę wyjaśniany jest ścisłym połączeniem organu słuchu, wzgórza i układu limbicznego (odpowiadającego za nasze emocje) w mózgu. 

Program oddziaływań powstał w oparciu zmodyfikowany Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej dr M. Kieryła oraz doświadczenia własne w ciągu 13-to letniej pracy terapeutycznej w Zakładzie Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka i kilkuletniej w niepublicznych ośrodkach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Forma zajęć ( indywidualna bądź grupowa), dobór ćwiczeń i zabaw, czas trwania zajęć wyznaczają cele terapii oraz aktualny stan psychofizyczny dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie aktywnej - dzieci słuchają muzyki, muzykują na prostych instrumentach perkusyjnych, wykonują wiele ćwiczeń ruchowych, tańczą. Stałym elementem zajęć jest relaksacja - modyfikacja treningu autogennego Schultza w wersji dla dzieci.

Realizowane cele:

 • motywowanie do aktywności poznawczej i ruchowej,
 • redukcja lęku, niepokoju, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
 • ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć,
 • osiągnięcie integracji w grupie, poprawy komunikacji,
 • podnoszenie samooceny, wzmacnianie wiary i siły we własne możliwości,
 • usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • poprawa koordynacji,
 • uwrażliwienie na muzykę i przyrodę
 • nauka odpoczynku i relaksacji,
 • nauka przygotowania się na poziomie psycho-fizjologicznym do skutecznego uczenia się (wykorzystanie "Efektu Mozarta"),
 • poprawa kondycji psychofizycznej, wzrost pozytywnego nastawienia do życia,
 • dostarczenie radości, zabawy, poczucia satysfakcji .

Prekursorem badań nad wpływem muzyki na percepcję słuchową, aparat słuchowy i mózg był profesor Alfred Tomatis. Wykazał on, że ucho jest organem nie tylko do słyszenia (z natury biernego) i słuchania (o charakterze wolicjonalnym, wymagającym zaangażowania i aktywności) oraz instrumentem równowagi, wyprostowanej postawy ciała, kontrolującym orientację przestrzenną oraz mowę, język i głos, lecz przede wszystkim, organem, który naładowuje korę mózgową energią elektryczną.

Tomatis zauważył, że zdynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki powoduje następujące objawy:

 • poprawia się koncentracja uwagi,
 • wzrasta kreatywność,
 • zapamiętywanie, nauka nawet przez dłuższy okres czasu przychodzą bez wysiłku,
 • podwyższa się motywacja i organizacja w zakresie codziennych obowiązków,
 • objawy zmęczenia odczuwa się znacznie później,
 • harmonizuje się napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • rzadko cierpi się na poczucie spadku energii, depresje.

 

Jak wiadomo wiele  dzieci nadpobudliwych  musi być w ciągłym ruchu: poprzez pobudzenie czynności przewodu słuchowego, tj. układu przedsionkowego poszukują okazji aby "naładować swój mózg". Odpowiednio dobrana stymulacja dźwiękowa oraz ćwiczenia ruchowe mogą być bardzo pomocne dla tych dzieci. Po zbadaniu muzyki wielu kompozytorów okazało się, że muzyką najbogatszą w wysokie częstotliwości, które "doenergetyzowują" mózg jak również aktywizują fale beta w pracy mózgu sprzyjające uczeniu się, jest muzyka Mozarta. Muzyka chorałów gregoriańskich ma również działanie aktywujące. Analiza śpiewu gregoriańskiego wykazuje, że jego fraza i rytmika odpowiada fizjologicznemu rytmowi oddechu i rytmowi bicia serca, co w konsekwencji daje poczucie zadowolenia i uspokojenia.

 

Na podstawie wielu badań dotyczących metod wspierania uczenie się stwierdzono, że muzyka:

 • synchronizuje umysł i ciało,
 • sprawia, że cały organizm jest w gotowości,
 • sprawia, że rozluźnione ciało i pobudzony mózg tworzą idealny stan do optymalizacji działań (A. Metera )


Piśmiennictwo: 
Don Campbell: "Efekt Mozarta" Anon Books,1997. 
Hannaford.C. "Serce dziecka"- Warszawa 2004. 
Kierył M.: "Mobilna Rekreacja Muzyczna", Warszawa 1995. 
Maduale P : Audio - psycho-fonologia dla śpiewaków i muzyków" Wyd. UMCS Lublin 1995. 
Metera A.: "Muzykoterapia - muzyka w medycynie i edukacji". Leszno2002. 
Tomatis A: "Ucho i śpiew", Wyd. UMCS Lublin 1995